Schůze 12.5.2014

Představenstvo družstva

Na Klášterním 6, bytové družstvo

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 6/1898,PSČ 162 00

(dále jen „družstvo“)

 svolává

členskou schůzi

 která se bude konat v pondělí 12.5.2014

od 20:00 v prádelně našeho domu

(na adrese Na Klášterním 1898/6, 162 00 Praha 6)

 

Program členské schůze:

  • Rozhodnutí o podřízení družstva zákonu č. 90/2012 Sb., jako celku změnou stanov družstva.
  • Rozhodnutí o způsobu „prodeje“ bytu č. 3, a to:
    • splněním dalšího členského vkladu stávajícím členem družstva
    • nebo
    • přijetím nového člena družstva za podmínky splnění základního členského vkladu a dalšího členského vkladu.
  • Seznámení s hospodářským výsledkem družstva za rok 2013 a rozhodnutí o převodu zisku do fondu oprav

Přílohou této pozvánky je návrh znění nových stanov bytového družstva (k dispozici na webových stránkách družstva http://www.naklasternim6bd.cz/ a v tištěné podobě u předsedy družstva.

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se může každý člen seznámit na vývěsce (informační desce) a na webových stránkách družstva http://www.naklasternim6bd.cz/ .

Žádáme všechny členy o účast na této členské schůzi.

V případě, že se člen nebude moci zúčastnit členské schůze osobně, může udělit písemnou plnou moc jinému členovi nebo třetí osobě. Tato plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení pouze na této jedné členské schůzi nebo na více členských schůzích a tím, že žádná osoba nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva – jinak platí, že takovýto zmocněnec nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

Plnou moc musí udělit i manžel / manželka svému partnerovi v případě, že se schůze nezúčastní oba manželé a jestliže se jedná o společné členství vzniklé za trvání manželství.

Formulář plné moci vydá na žádost představenstvo družstva.

V Praze dne 26.4.2014


Ke stažení: