Hlasování 24.10.2020

Na Klášterním 6, bytové družstvo

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 6/1898,PSČ 162 00

 pořádá

hlasování „Per rollam“

„Schválení účetní závěrky za rok 2019“

a

„Prodloužení mandátu představenstva BD“

Vážení družstevníci,

s ohledem na současnou situaci spojenou s pandemií viru COVID-19 je pravděpodobné, že se nám do konce roku nepodaří svolat pravidelnou členskou schůzi našeho družstva.

Vzhledem k tomu, že máme dva body, které není možné odložit na příští rok, rozhodli jsme se hlasovat o těch to dvou bodech formou „Per rollam“:

  1. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a převod zisku družstva ve výši 205 952,49 Kč do zdroje na dlouhodobé opravy a investice (tj. do fondu oprav). Kompletní účetní závěrka družstva za rok 2019 je k dispozici na webových stránkách družstva, případně vám ji mohu zaslat emailem (napište si na vvrana@centrum.cz )
  2. Prodloužení mandátu představenstvu. Vzhledem k tomu, že současnému představenstvu končí mandát 24.10.2020 a vzhledem k tomu, že by za současné situace bylo asi komplikované zvolit nové představenstvo, navrhujeme prodloužit mandát současnému představenstvu do 31.12.2021 (za předpokladu, že s tím budete souhlasit). Toto prodloužení by již mělo být dostatečné i pro dokončení převodu družstva do SVJ

Vyplňte prosím požadované informace na druhé straně tohoto dokumentu (ke stažení pod textem), zaškrtněte svůj souhlas či nesouhlas a nejpozději do 9.11.2020 ho podepsaný vhoďte do schránky předsedy družstva, pana Václava Vrány, případně ho zašlete na email vvrana@centrum.cz

V Praze 24.10.2020


Ke stažení: