Převod do SVJ

11.10.2016
Členská schůze hlasovala pro zahájení procesu převodu bytového družstva do SVJ (22 hlasů „pro“; 16 hlasů „proti“). Hostem schůze byl Ing. Gogela, který družstevníkům přiblížil proces převodu do SVJ

17.2.2017
Družstvo vybralo Ing. Gogelu, aby zpracoval všechny potřebné podklady pro převod našeho družstva do SVJ

15.4.2017
Družstvo podepsalo smlouvu s Ing. Gogelou k zajištění převodu družstva do SVJ
(3.6.2017 – odkaz aktualizován novou verzí smlouvy se správným IČ Ing. Gogely)

04/2017 – 06/2017
Probíhá pasportizace bytů a příprava prvního návrhu stanov budoucího SVJ

30.5.2017
Členská schůze zrekapitulovala stav převodu. Hostem schůze byl Ing. Gogela, který vysvětlil následné kroky v procesu převodu a představil návrh stanov budoucího SVJ. Důležitým krokem bude volba složení výboru / kontrolní komise / kontrolora.

06/2017
Probíhá dokončení pasportizace sklepních kójí, protože někteří družstevníci nevědí, která kóje byla přidělena k jejich bytu

17.7.2017
Družstevníci dostali aktualizovanou verzi stanov budoucího SVJ, včetně průvodního dopisu. Připomínky k návrhu stanov je nutné doručit do konce srpna, aby mohly být během září  zapracovány do finální verze stanov.
Družstevníci, kteří nevrátili informaci o umístění sklepní kóje dostali první upomínku.

4.9.2017
Jediné připomínky ke stanovám byly zaslány panu Gogelovi od p. Vlčka (viz. příloha u následujícího bodu).

4.10.2017
Pan Vlček zaslal email na Svaz bytových družstev s připomínkami na práci pana Gogely a s různými dotazy ohledně připravovaných stanov SVJ. Komunikace včetně komentářů k první verzi stanov, je k dispozici zde.

10/2017 – 12/2017
Oba emaily od p. Vlčka (tj. panu Gogelovi a na Svaz bytových družstev) zůstaly bez odezvy

01/2018 – 06/2018
Pan Gogela je dlouhodobě nemocný

08/2018
Pan Gogela se rozhodl ukončit spolupráci s naším družstvem

09/2019
Nabídka společnosti Obyvatelé-servis

10/2019
Nabídka od Svazu bytových družstev (SMBD)

03/2020
Uzavřena nová smlouva o převodu do SVJ se Svazem bytových družstev – ke stažení ZDE

07/2020
Příprava na vypracování prohlášení vlastníka. Do 6.9. musí družstevníci odevzdat potřebné podklady (potvrdit výměru bytu a potvrdit budoucí nabyvatele). Návrh budoucích stanov SVJ obdrželi družstevníci společně s ostatními podklady k převodu, případně jsou k dispozici ZDE.

11/2020
Prohlášení vlastníka zapsané na katastru.