Hlasování 28.1.2017

Na Klášterním 6, bytové družstvo

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 6/1898,PSČ 162 00

 pořádá

hlasování „Per rollam“

„O výběru společnosti pro převod družstva do SVJ“

Vážení družstevníci,

na poslední členské schůzi jsme si odsouhlasili zahájení procesu převodu družstva do SVJ. Hostem schůze byl Ing Gogela, který s převodem pomáhal několika družstvům ve správě ATESTu a který na schůzi družstevníkům detailně přiblížil proces převodu, zmínil výhody i nevýhody obou forem vlastnictví (družstvo / SVJ) a zodpověděl dotazy družstevníků k této problematice.

Již na schůzi zazněly hlasy, aby to byl právě pan Ing. Gogela, kdo by našemu družstvu s převodem do SVJ pomohl a připravil všechny potřebné dokumenty.

Abychom měli jistotu, že za práci pana Ing. Gogely zaplatí družstvo adekvátní cenu, požádali jsme s pomocí naší správcovské firmy ATEST několik společností, které se převody družstev do SVJ zabývají, o vypracování cenové nabídky.

Z celkového počtu šesti poptaných společností jsme zpět obdrželi čtyři nabídky, z nichž nabídka Ing. Gogely byla nejlevnější (95 580.- Kč). Nabídku Ing Gogely naleznete na nástěnce družstva a ostatní nabídky (včetně nabídky Ing. Gogely) naleznete na webových stránkách družstva.

Předmětem hlasování je souhlas s výběrem Ing. Gogely pro zpracování potřebných podkladů pro převod našeho družstva do SVJ.

Vyplňte prosím požadované informace na druhé straně tohoto dokumentu, zaškrtněte svůj souhlas či nesouhlas a nejpozději do 17.2.2017 ho podepsaný vhoďte do schránky předsedy družstva, pana Václava Vrány.

Pro výběr pana Ing. Gogely je nutný souhlas nadpoloviční většiny členů družstva.

V Praze 28.1.2017


Ke stažení: