Hlasování 16.9.2015

Na Klášterním 6, bytové družstvo

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 6/1898,PSČ 162 00

 pořádá

hlasování „Per rollam“

„O převodu zisku družstva za rok 2014 do fondu oprav“
a
„O přijetí nového člena družstva“

Vážení družstevníci,

Vzhledem k tomu, že poslední členská schůze družstva konaná 2.7.2015 nebyla usnášeníschopná, nebylo možné odsouhlasit převod zisku družstva za rok 2014 do fondu oprav. Ačkoliv se jedná pouze o formální souhlas, protože coby bytové družstvo nemáme jinou možnost, jak se ziskem naložit, musí být tento souhlas potvrzený členskou schůzí nebo hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování).
Zároveň jsme v srpnu podepsali smlouvu o „Přistoupení nového člena družstva a o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu“ k bytu č.3, jehož podmínky prodeje jsme schválili hlasováním per-rollam ze dne 21.2.2015. Výsledná částka, za kterou byl byt č.3 „prodán“ je 3 050 000,- Kč (včetně provize realitní kanceláře) a tato částka již byla připsána na účet družstva.
Posledním krokem k tomu, aby paní Koželuhová (která se stala novým nabyvatelem práv k bytu č.3) mohla získat nájemní smlouvu, je přijmout ji za člena družstva.
Ačkoli se opět jedná pouze o formální krok (protože v minulém hlasování jsme si odsouhlasili, že nového nabyvatele přijmeme za nového člena družstva), je nutné ho odsouhlasit členskou schůzí nebo hlasováním „per rollam“.

Oba výše zmíněné body jsou předmětem tohoto hlasování per-rollam.

Vyplňte prosím požadované informace na druhé straně tohoto dokumentu, zaškrtněte svůj souhlas či nesouhlas k oběma bodům a nejpozději do 1.10.2015 ho podepsaný vhoďte do schránky předsedy družstva, pana Václava Vrány.

Jednotlivé body jsou považovány za odsouhlasené v případě souhlasu nadpoloviční většiny členů družstva.

V Praze 16.9.2015


Ke stažení: